THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM ĐIỆN

THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM ĐIỆN

Thiết bị đào tạo điện cho trường đại học, bao gồm bàn đào tạo PLC, mô hình đào tạo lắp đặt điện, thiết bị đào tạo động cơ điện, mô hình đào tạo điện tử, mô hình đào tạo máy AC, mô hình đào tạo máy DC, thiết bị mô tả động cơ REPULS, động cơ giáo dục vòng trượt.

X